Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 20. 1. 2016

Kontrola stavby provedena v pondělí 18. 1. a následně ve středu 20. 1. 2016.
V sekci II. probíhaly v tomto týdnu plánované výměny patrových rozvaděčů, domovní přípojky a stoupacího hlavního domovního vedení ve vchodu 542, včetně samostatné přípojky výtahu, jeho rozvaděče měření a přípojky od elektroměru ke hlavnímu vypínači výtahu ve strojovně - střešní nástavba. Souběžně byla provedena výměna kabelové přípojky motoru pro ventilátor požárního odvětrání schodiště z horního pole rozvaděče měření výtahu, tj. dispozice vstupní chodba v přízemí, ke svorkovnici motoru, instalovaném ve strojovně výtahu. Následně bude provedena zkouška funkčnosti tohoto původního motoru.
Práce byly prováděny dle nahlášeného harmonogramu prací, včetně oznámených výluk v dodávce elektřiny. Technické provedení je plně v souladu s technickými požadavky PRE.
V návaznosti na postupu prací silnoproudého stoupacího páteřního vedení byly instalovány v souběžné trase trubkovody sdělovacích vedení ve stoupací trase a následně byly postupně zatahovány koaxiální kabely STA paprskovým způsobem od shora (předpokládaná pozice centrál. rozvaděče STA domovního vchodu na schodišti
9. patro) k jednotlivým bytovým jednotkám. Po ukončení výměny hlavního domovního vedení v celé jeho délce, včetně výměny rozvaděčů měření od přízemí po 9. patro, byla dokončena instalace trubkovodů pro sdělovací vedení v páteřní stoupací trase. Návazně byla zahájena instalace nových kabelových rozvodů UPC od nové pozice distribučního rozvaděče UPC domovního vchodu ( suterén pod odvětrávací šachtou ) do jednotl. pater.
Jednotlivé nové přípojky UPC firma značí číslem bytu na obou koncích, vlastní zapojení opětovně provede servisní firma UPC v samostatném termínu.
V následujícím týdnu proběhnou práce v obdobném rozsahu ve vchodu č. 541 - viz rozpis uvedený v předcházejícím zápisu.
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru