Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 25. 2. 2016

V tomto týdnu se dodavatel soustředil na provedení výměny hlavního stoupacího vedení vč. patrových skříní a el. připojení výtahu od pojistkové skříně, vč. rozvaděče měření až po hlavní vypínač výtahu v domovním vchodě 540.
V sekci II. je domovní vchod 543 po instalační stránce dokončen, včetně zaklopení SDK a osazení montážních dvířek . Ve vchodě 542 zbývá provést odbourání podezdívky původních (demontovaných) sdělovacích rozvaděčů ve vstupní chodbě - 1. NP, SDK jsou zakolpeny, zbývá osadit montážní dvířka a částečně nouzová svítidla, v přízemí u zadního vchodu svítidla umělého osvětlení.
Ve vchodě 541 nejsou ještě osazená tabla domovních telefonů, probíhá montáž SDK záklopů před byty a v přízemí na chodbě, po obvodu rozvaděče měření 1. NP a rozvaděče měření výtahu, na jedntl. podlažích nejsou osazena ZV tlačítka a tlačítka VZT. Nejsou svítidla u výtahů, vč. nouzových svítidel.
Bytové jednotky v domovní sekci II. jsou kompletně přepojeny na novou instalaci.
V domovní sekci I. - vchod 540 jsou, kromě vyměněného stoupacího vedení a patrových rozvaděčů, provedeny instalace horizontálních kabel. rozvodů na jedntl. podlažích - bytové přípojky, hlavní pospojení, domovní telefony, osvětlení a nouzové osvětlení, dále stoupací vedení pro tlačítka VZT. Začíná montáž konstrukcí pro SDK záklopy. Ve vchodech 539 a 538 jsou postupně připravovány prostupy v nových kabelových trasách vodorovných rozvodů na jedntl. podlažích, včetně montáže kabelových příchytek pro ukotvení nových kabelových vedení na podlažích.
Ve vchodě 539 bude provedena v nastávajícím týdnu výměna páteřních stoupacích vedení - hlavní domovní vedení od pojistkové skříně vč. patrových rozvaděčů až po 11. patro a přípojky výtahu od pojistkové skříně včetně rozvaděče měření v přízemí po svorky hlavního vypínače ve strojovně výtahu (střešní nástavba) dle písemně oznámených výluk v dodávce elektřiny : 29. 2. výluka 9. až 11. patro, 1. a 2. 3. výluka v celém domovním vchodu, 3. 3. výluka výtahu.
AD konzultoval termín příštího KD s dodavatelem, pan Ploc navrhuje termín 17. 3., ovšem na předání dokončené sekce II. nebude ještě stavba připravena z důvodu výrobcem avízované dodávky svítidel před výtahy až na termín 23. 3. 2016. Aby k obdobné situaci nedošlo v závěru domovní sekce I. Snaží se dodavatel v předstihu provést instalace v prvních třech domovních vchodech tak, aby kompletace svítidel mohla být prováděna dříve.
Předkládám tedy Společenství k uvážení, zda navrhovaný termín KD 17. 3. by Vám vyhovoval, předpokládám 8. hodinu ranní. Dle mého názoru by bylo možné provést kontrolu dokončenosti II. sekce před konečným předáním a projednat odstranění případných zjištěných vad, či nedodělků do finálního termínu předání. Tento termín by se stanovil na tomto kontrolním dni, současně by měl mít dodavatel již potvrzený termín dodávky chybějících svítidel.
Výměna hlavních pojistkových skříní firmou Energo Praha je dokončena, niky po obvodu nových skříní jsou zednicky zapraveny, zbývá oprava fasády. V rámci AD jsou nafoceny skříně v momentálním stadiu výměny.
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru