Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 7. 1. 2016

Kontrola stavby provedena v pondělí 4. 1. a následně ve čtvrtek 7. 1. 2016.
Byla provedena prohlídka sekce IV. Po stránce odstranění závad, zjištěných v rámci předání dokončené sekce v 51. týdnu roku 2015:
V lingrustě jsem nalezl pouze nedodělek ve 2. patře 547, ovšem jedná se o demontovanou lištu po vedení UPC na chodbě před byty.
Po instalaci původního osvětlení: vchod 546, 4. patro, vystupující dřevěný špalík naproti schodišti.
Původní osvětlovací tělesa jsou v prostoru suterénu IV. sekce demontována v plném rozsahu.
Senzorová svítidla před výtahy a na chodbách před byty reagovala na pohyb postupně dle pohybu prostorem, zde se mi jeví seřízení optimální. Na schodišti a v propojovacích chodbách byla aktivace svítidel v době prohlídky blokována dostatečnou intenzitou denního světla, zde jsem nemohl seřízení v danou chvíli posoudit.
Na SDK záklopech stoupacích šachet sdělovacích vedení nejsou osazena vanová - revizní/montážní - dvířka napravo od patrových rozvaděčů měření. Toto má být dodávkou některé ze sdělovacích firem. Doporučuji požadovat od dotčené firmy závazný termín na osazení. Abychom zamezili nebezpečí vhození cizího předmětu do dokončených kabelových tras.
O2 schází dokončit řádné zakrytování kabelových vedení tel. linek, vstupujících do UR rozvaděče - suterén 547, jedná se o kabely prostupující stěnou ze sklepa k výtahu (nad UR rozvaděčemem) - zde doplnit vnější roh na kabelovém žlabu, pod UR rozvaděčem potom zakrytovat kabelovou trasu na přechodu z parapetní lišty do UR rozvaděče.
Dále připomínám vyzvání majitelů tlačítek bezdrátových zvonků k demontáži vlastních přístrojů, jedná se o:
vchod 546 - 1. patro, 1 ks tlačítko naproti výtahu
vchod 546 - 4. patro, 1 ks tlačítko u výtahu a 1 ks tlačítko u bytových dveří.
vchod 543 - 9. patro, odpojit a demontovat dorozumívací zařízení od výtahu do bytu - u výtahové šachty hovorová jednotka,kódový zámek a tlačítko - případně dát svolení k demontáži firmou Elfap.
Jestliže nebude v požadovaném termínu zařízení majiteli odstraněno, doporučuji aby demontáž provedli pracovníci Elfap a tlačítka následně vrátit majitelům nejvhodnější formou dle uvážení výboru Společenství.
Sekce II. - vchody 541 až 543:
v týdnu byly dokončovány vodorovné kabelové rozvody silnoproudu a slaboproudu na jednotlivých podlažích, konstrukce SDK podélného kaslíku na chodbách před byty a SDK konstrukce, včetně izolace před výtahy.
Na schodištích a v průchozích chodbách jsou osazena jak svítidla provozního umělého osvětlení, tak svítidla nouzová.
V suterénu pokračuje montáž nových elektroinstalací, demontáž původního osvětlení a demontáž rozvaděčů původního nouzového osvětlení, včetně odbourání stavebních nik, ve kterých byly rozvaděče nouz. osvětlení osazeny. Byly připravována trasy pro nové kabel. přípojky HDV od skříní HDS.
Před předmíni a zadními domovními vchody, stejně jako ve vstupních chodbách přízemí jsou osazena a zprovozněna nová svítidla.
Osvětlení před bytovými jednotkami a u výtahu bude kompletováno po výměně patrových rozvaděčů, HDV, přepojení bytů na nové rozvody a zaklopení SDK záklopů.
Žádám o informaci, zda je ze strany Společenství provedeno vytypování konkrétních datových kabelů, které mají být proměřeny s vystavením písemného protokolu.
V následujících dvou týdnech se dodavatel montáží maximálně soustředí na výměnu patrových rozvaděčů, vč. stoupacího hlavního domovního vedení, projednám tedy s p. Plocem jejich možné kapacity na uvedená měření vytypovaných datových kabelů.
Termíny výluk elektřiny v rámci výměn HDV a rozvaděčů měření:
vchod 543: 11. 1. - výluka 5. až 9. patro, 12. + 13. 1. - výluka celý dům, 14. 1. - výluka výtahu
vchod 542: 18. 1. - výluka 5. až 9. patro, 19. + 20. 1. - výluka celý dům, 21. 1. - výluka výtahu
Kontrolní den předpokládám až po provedení těchto plánovaných výměn, avšak potřebný termín budu konzultovat ještě s dodavatelem, v případě požadavku Společenství prosím o návrh požadovaného termínu.
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru