Stáhnout PDF Stáhnout DOC

Domovní řád Společenství vlastníků Feřtekova 538-548

 1. Vlastník jednotky zajistí, aby všichni, kdo jednotku užívají nebo navštěvují, udržovali v domě pořádek a čistotu, neprodukovali nepatřičný hluk uvnitř jednotky, v jejím okolí ani ve společných částech domu, a to zejména v době od 22.00 do 8.00 hodin.
 2. Pokud společenství vlastníků nerozhodne jinak nebo neudělí výjimku, mohou se práce v jednotkách spojené s větší hlučností nebo jinak omezující ostatní vlastníky vykonávat pouze v době od pondělí do soboty od 8.00 do 20.00 hodin. V neděli jsou tyto činnosti zakázány.
 3. Vlastník jednotky je odpovědný za své nájemníky, za hosty a za domácí zvířata i v době své nepřítomnosti.
 4. Každý vlastník provádí na své vlastní náklady údržbu v jednotce tak, aby byla v dobrém technickém stavu. Každý vlastník má právo na své náklady provádět změny a stavební úpravy v jednotce, v souladu s právním řádem ČR, právními předpisy, normami ČSN a Stanovami společenství vlastníků. Vlastník jednotky v žádném případě nesmí provádět úpravy, které se týkají společných částí domu (s výjimkou výměny oken, dveří a zasklení lodžie v jednotce). Je zakázáno odstraňovat nebo jakkoli narušovat nosné prvky budovy, systém ventilace, vzduchotechniky a dalších společných částí technických sítí a rozvodů. Každý, kdo provádí jakékoli úpravy, zodpovídá za škody vzniklé těmito úpravami v jednotlivých jednotkách a na společných částech domu. Podmínky pro rekonstrukci nebo úpravu jednotky jsou uvedeny ve Stanovách Společenství vlastníků Feřtekova 538-548.
 5. Vlastník je povinen umožnit přístup do jednotky za účelem zjištění technického stavu jednotky a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel studené a teplé vody a měřidel tepla.
 6. Je zakázáno kouřit ve společných částech domu včetně všech lodžií a oken.
 7. Při venčení domácích zvířat na pozemku společenství a na přístupové komunikaci je majitel zvířete povinen uklidit jeho exkrementy.
 8. Z důvodu bezpečnosti v domě jsou vlastníci a uživatelé jednotek povinni zavírat vchodové dveře.
 9. Ukládání a odkládání věcí ve společných částech domu je zakázáno. Kočárkárny jsou určeny pouze k ukládání dětských kočárků, sáněk, bobů, kol a tříkolek obyvatel domu. Žádné jiné předměty zde nesmějí být uskladněny.
 10. Ve všech společných prostorách domu je zakázáno v souladu s požárním řádem a bezpečnostními předpisy uskladňovat veškerou pyrotechniku, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie, hořlaviny, plynové bomby a jiné nebezpečné látky a zařízení.
 11. Schváleno na shromáždění Společenství vlastníků Feřtekova 538-548
  v Praze dne 14.10.2014
© 2015-2024, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru