Stáhnout PDF

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy
program ENERGETIKA verze 2.1.3 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: posouzení současného stavu Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Praha 8 - Bohnice, Feřtekova 538-548, 181 00 Katastrální území: 730556 Parcelní číslo: 635/5, 635/9, 635/11, 635/13, 635/6, 635/12, 635/3, 635/7, 635/10, 635/4, 635/8 Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): polovina 70. let 20. století Vlastník nebo stavebník: Společenství Feřtekova 538-548 Adresa: Feřtekova 540/21 181 00 Praha 8 - Bohnice IČ: 28996259 Tel./e-mail: / svj@fertekova.info Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu Jiné druhy budovy: Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) [m 3 ] 53 504,8 Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 2 ] 18 682,8 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,35 Celková energeticky vztažná plocha budovy A c [m 2 ] 19 108,9 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 1 prukaz_penb_protokol_33709 Page1 program ENERGETIKA verze 2.1.3 b.6) osvětlení Hodnocená budova / zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby energie na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx (-) [%] [kW] [W/(m 2 lx)] Referenční budova x x x 0,05 (0,10) Zóna 1 zóna 1 100 17,46 0,05 Zóna 2 zóna 2 100 2,07 0,05 Zóna 3 zóna 3 100 0,90 0,10 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově Hodnocená budova/zóna Vytápěná EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla Bez úpravy vlhčení S úpravou vlhčení Pro budovu i dodávku mimo budovu Z1 Z2 Z3 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 10 svj_fertekova_protokol_penb Page10 program ENERGETIKA verze 2.1.3 b) dílčí dodané energie ř. (1) Potřeba energie (2) Vypočtená spotřeba energie (3) Pomocná energie (4) Dílčí dodaná energie (ř.4) = (ř.2) + (ř.3) (5) Měrná dílčí dodaná energie na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 11 Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova Ref. Budova Hod. budova [kWh/rok] 856 308 826 789 0,00 0,00 - - - - 351 311 351 311 - - [kWh/rok] 1 574 096 1 116 498 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 491 436 422 364 108 322 108 322 [kWh/rok] 3 760,3 3 754,0 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 2 367,6 2 367,6 - - [kWh/rok] 1 577 856 1 120 252 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 493 804 424 732 108 322 108 322 [kWh/(m²rok)] 82,57 58,62 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 25,84 22,23 5,67 5,67 svj_fertekova_protokol_penb Page11 program ENERGETIKA verze 2.1.3 c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené energie Vyrobená energie Faktor celkové primární energie Faktor neobnovitelné primární energie Celková primární energie Neobnovitelná primární energie jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok] Kogenereční jednotka EP CHP teplo Budova Dodávka mimo budovu Kogenereční jednotka EP CHP elektřina Budova Dodávka mimo budovu Fotovoltaické panely EP PV elektřina Budova Dodávka mimo budovu Solární termické systémy QEP PH,sc,sys teplo Budova Dodávka mimo budovu - - - - - Jiné Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba energie / Pomocná energie Faktor celkové primární energie Faktor neobnovitelné primární energie Celková primární energie Neobnovitelná primární energie [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok] hnědé uhlí 1 538 862,15 1,1 1,1 1 692 748,37 1 692 748,37 elektrická energie 114 443,15 3,2 3,0 366 218,07 343 329,44 Celkem 1 653 305,30 x x 2 058 966,44 2 036 077,81 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova [kWh/rok] 2 179 981,28 Splněno (ANO/NE) ANO (7) Hodnocená budova 1 653 305,30 (8) Referenční budova [kWh/(m 2 rok)] 114,08 (9) Hodnocená budova 86,52 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 12 svj_fertekova_protokol_penb Page12 program ENERGETIKA verze 2.1.3 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova [kWh/rok] 2 615 433,28 Splněno (ANO/NE) ANO (11) Hodnocená budova 2 036 077,81 (12) Referenční budova (ř.10 / m 2 ) [kWh/(m 2 rok)] 136,87 (13) Hodnocená budova (ř.11 / m 2 ) 106,55 g) primární energie hodnocené budovy (14) Celková primární energie [kWh/rok] 2 058 966,44 (15) Obnovitelná primární energie (ř.14-ř.11) [kWh/rok] 22 888,63 (16) Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární energie (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 1,11 Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov Posouzení proveditelnosti Alternativní systémy Místní systémy dodávky energie využívající energii z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Soustava zásobování tepelnou energií Tepelné čerpadlo Technická proveditelnost - - - - Ekonomická proveditelnost - - - - Ekologická proveditelnost - - - - Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum zpracování analýzy Zpracovatel analýzy Energetický posudek povinnost vypracovat energetický posudek NE energetický posudek je součást analýzy NE datum vypracování energetického posudku - zpracovatel energetického posudku - Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 13 svj_fertekova_protokol_penb Page13 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Doporučení technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy Popis opatření Předpokládaná dodaná energie Předpokládaná úspora celkové dodané energie Předpokládaná úspora neobnovitelné primární energie [MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] Stavební prvky a konstrukce budovy: - - - - Technické systémy budovy: vytápění - - - chlazení - - - větrání - - - úprava vlhkosti vzduchu - - - příprava teplé vody - - - osvětlení - - - Obsluha a provoz systémů budovy: - - - - Ostatní - uveďte jaké: - - - - Posouzení vhodnosti opatření Opatření Stavební prvky a konstrukce budovy Technické systémy budovy Obsluha a provoz systémů budovy Ostatní Technická vhodnost - - - - Funkční vhodnost - - - - Ekonomická vhodnost - - - - Doporučení k realizaci a zdůvodnění Datum vypracování doporučených opatření Zpracovatel analýzy Energetický posudek Energetický posudek je součástí analýzy - Datum vypracování energetického posudku Zpracovatel energetického posudku Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 14 svj_fertekova_protokol_penb Page14 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie - Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1 - - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy - Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a) - - Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b) - - Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c) - - Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje - - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - Budova užívaná orgánem věřejné moci - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - Prodej nebo pronájem budovy nebo její části - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii - Jiný účel zpracování průkazu - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii C Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Ing. Stanislav Bělka Číslo oprávnění MPO 0456 Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu 16.12.2013 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 15 svj_fertekova_protokol_penb Page15 program ENERGETIKA verze 2.1.3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K HODNOCENÉ A REFERENČNÍ BUDOVĚ (NEJSOU POVINNOU SOUČÁSTÍ PROTOKOLU) Základní informace o hodnocené budově Údaje o provozovateli nebo budoucím provozovateli budovy Provozovatel nebo budoucí provozovatel: Společenství Feřtekova 538-548 Adresa: Feřtekova 540/21 181 00 Praha 8 - Bohnice IČ: 28996259 Tel./e-mail / svj@fertekova.info Referenční požadavky na hodnocenou budovu Typ referenčního požadavku na zóny - z hlediska posouzení splnění požadavků v potokolu zóna typ referenčního požadavku Z1 - zóna 1 dokončená budova a její změna Z2 - zóna 2 dokončená budova a její změna Z3 - zóna 3 dokončená budova a její změna Typ referenčního požadavku na zóny - z hlediska stanovení hranic energetických tříd v grafickém vyjádření průkazu zóna typ referenčního požadavku Z1 - zóna 1 nová budova Z2 - zóna 2 nová budova Z3 - zóna 3 nová budova Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 16 svj_fertekova_protokol_penb Page16 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z1) Plocha A R,j Součinitel prostupu tepla Činitel teplotní redukce b R,j Měrná ztráta prostupem tepla H T,R,j Vypočtená hodnota U j Referenční hodnota U N,20,j Splněno [m 2 ] [W/(m 2 .K)] [W/(m 2 .K)] (ANO/NE) [-] [W/K] STR-2 1-EXT 1 980,0 - 0,24 - 1,00 475,20 střecha plochá STN-12 1-EXT 2 130,3 - 0,30 - 1,00 639,09 průčelní stěna zateplená S STN-13 1-EXT 2 387,9 - 0,30 - 1,00 716,37 průčelní stěna zateplená J STN-14 1-EXT 644,3 - 0,30 - 1,00 193,29 MIV STN-16 1-EXT 806,4 - 0,30 - 1,00 241,92 panel lodžie 190 mm zateplený VYP-18 1-EXT 234,6 - 1,50 - 1,00 351,90 okna dřevěná zdvojená S VYP-19 1-EXT 364,3 - 1,50 - 1,00 546,45 okna dřevěná zdvojená J VYP-20 1-EXT 938,6 - 1,50 - 1,00 1 407,90 okna plastová s izolačním dvojsklem S VYP-21 1-EXT 1 457,5 - 1,50 - 1,00 2 186,25 okna plastová s izolačním dvojsklem J STN-26 1-EXT 800,8 - 0,30 - 1,00 240,24 panel lodžie 250 mm zateplený Přirážka na tepelné vazby ΔU em =0,02[W/m 2 K] - - - - - 234,89 Celkem 11 744,7 - - - - 7 233,50 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 17 svj_fertekova_protokol_penb Page17 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z2) Plocha A R,j Součinitel prostupu tepla Činitel teplotní redukce b R,j Měrná ztráta prostupem tepla H T,R,j Vypočtená hodnota U j Referenční hodnota U N,20,j Splněno [m 2 ] [W/(m 2 .K)] [W/(m 2 .K)] (ANO/NE) [-] [W/K] STR-2 2-EXT 396,0 - 0,24 - 1,00 126,72 střecha plochá STN-12 2-EXT 1 447,4 - 0,30 - 1,00 578,96 průčelní stěna zateplená S STN-14 2-EXT 31,7 - 0,30 - 1,00 12,68 MIV STN-15 2-EXT 197,5 - 0,30 - 1,00 79,00 CP 150 mm STN-16 2-EXT 101,6 - 0,30 - 1,00 40,64 panel lodžie 190 mm zateplený STN-17 2-EXT 61,6 - 0,30 - 1,00 24,64 panel lodžie 250 mm VYP-18 2-EXT 770,5 - 1,50 - 1,00 1 541,00 okna dřevěná zdvojená S VYP-19 2-EXT 37,0 - 1,50 - 1,00 74,00 okna dřevěná zdvojená J VYP-20 2-EXT 59,1 - 1,50 - 1,00 118,20 okna plastová s izolačním dvojsklem S VYP-21 2-EXT 2,8 - 1,50 - 1,00 5,60 okna plastová s izolačním dvojsklem J VYP-23 2-EXT 51,2 - 1,70 - 1,00 117,76 dveře plastové prosklené s izolačním dvojsklem S VYP-24 2-EXT 63,5 - 1,70 - 1,00 146,05 dveře plastové prosklené s izolačním dvojsklem J VYP-25 2-EXT 26,6 - 1,70 - 1,00 61,18 dveře kovové jednoduché S STN-27 2-EXT 97,9 - 0,30 - 1,00 39,16 SIPOREX 250 mm zateplený STN-28 2-EXT 396,6 - 0,30 - 1,00 158,64 stěna výtahové šachty 250 mm zateplená Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 18 svj_fertekova_protokol_penb Page18 program ENERGETIKA verze 2.1.3 STN-29 2-EXT 55,4 - 0,30 - 1,00 22,16 stěna výtahové šachty 190 mm zateplená STN-32 2-EXT 235,9 - 0,30 - 1,00 94,36 Porotherm 200 mm Přirážka na tepelné vazby ΔU em =0,02[W/m 2 K] - - - - - 80,65 PDL(z)-1 2-ZEM 2 376,0 - 0,45 - 0,56 675,42 podlaha suterénu STN(z)-4 2-ZEM 82,9 - 0,45 - štítová stěna k zemině STN(z)-5 2-ZEM 375,3 - 0,45 - průčelní stěna k zemině STN(z)-6 2-ZEM 5,4 - 0,45 - průčelní stěna k zemině zateplená Přirážka na tepelné vazby ΔU em =0,02[W/m 2 K] - - - - 67,41 Celkem 6 871,9 - - - - 4 064,22 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 19 svj_fertekova_protokol_penb Page19 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Druhy energie (energonositelé) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan-butan/LPG Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50% včetně, nad 50% do 80%, nad 80% Energie okolního prostředí (např. sluneční energie) účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Druhy energie dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2 svj_fertekova_protokol_penb Page2 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z3) Plocha A R,j Součinitel prostupu tepla Činitel teplotní redukce b R,j Měrná ztráta prostupem tepla H T,R,j Vypočtená hodnota U j Referenční hodnota U N,20,j Splněno [m 2 ] [W/(m 2 .K)] [W/(m 2 .K)] (ANO/NE) [-] [W/K] STR-2 3-EXT 21,3 - 0,24 - 1,00 5,11 střecha plochá VYP-22 3-EXT 10,0 - 1,50 - 1,00 15,00 okna kovová jednoduchá S VYP-25 3-EXT 1,8 - 1,70 - 1,00 3,06 dveře kovové jednoduché S STN-30 3-EXT 3,4 - 0,30 - 1,00 1,02 štítová stěna STN-31 3-EXT 5,0 - 0,30 - 1,00 1,50 Porotherm 300 mm STN-34 3-EXT 3,4 - 0,30 - 1,00 1,02 průčelní stěna Přirážka na tepelné vazby ΔU em =0,02[W/m 2 K] - - - - - 0,90 PDL(z)-33 3-ZEM 21,3 - 0,45 - 0,63 5,85 podlaha na terénu Přirážka na tepelné vazby ΔU em =0,02[W/m 2 K] - - - - 0,43 Celkem 66,2 - - - - 33,88 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla - posouzení každé zóny na splnění požadavku v protokolu Zóna Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em = ΣH T / ΣA Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla f R Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,R = ΣH T,R / ΣA R Splněno [W/(m 2 K)] [-] [W/(m 2 K)] (ANO/NE) Z1 - zóna 1 0,63 1,0 0,62 NE Z2 - zóna 2 0,82 1,0 0,79 NE Z3 - zóna 3 1,51 1,0 0,51 NE Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 20 svj_fertekova_protokol_penb Page20 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla - z hlediska stanovení hranic pro zatřídění v grafickém vyjádření průkazu Zóna Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em = ΣH T / ΣA Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla f R Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,R = ΣH T,R / ΣA R [W/(m 2 K)] [-] [W/(m 2 K)] Z1 - zóna 1 0,63 0,8 0,40 Z2 - zóna 2 0,82 0,8 0,53 Z3 - zóna 3 1,51 0,8 0,40 Převažující návrhová vnitřní teplota θ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,R,j [°C] [m 3 ] [W/(m 2 K)] Z1 - zóna 1 20,0 38888,80 0,40 Z2 - zóna 2 16,0 14511,00 0,53 Z3 - zóna 3 20,0 105,00 0,40 Budova Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,R (U em,R = Σ(V j ·U em,R,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ANO/NE) Budova celkem 0,68 0,44 NE tř. Hranice tříd energetické náročnosti dílčích ukazatelů Průměrný součinitel prostupu tepla A 0,65 x E R 0,28 B 0,8 x E R 0,35 C E R 0,44 D 1,5 x E R 0,65 E 2 x E R 0,87 F 2,5 x E R 1,09 G > 2.50 x E R - Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 21 [W/(m²K)] svj_fertekova_protokol_penb Page21 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Posouzení součinitele prostupu tepla konstrukcí Konstrukce (ZÓNA Z1) Návrhová teplota v zóně θ im =20°C vypočtená hodnota požadovaná hodnota doporučená hodnota Vypočtený součinitel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] Požadovaný součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2 K)] Splněno ANO / NE Doporučený součinitel prostupu tepla U rec [W/(m 2 K)] Splněno ANO / NE STR-2 Z1-EXT 0,22 0,24 ANO 0,16 NE střecha plochá STN-12 Z1-EXT 0,29 0,30 ANO 0,25 NE průčelní stěna zateplená S STN-13 Z1-EXT 0,34 0,30 NE 0,25 NE průčelní stěna zateplená J STN-14 Z1-EXT 0,18 0,30 ANO 0,20 ANO MIV STN-16 Z1-EXT 0,48 0,30 NE 0,25 NE panel lodžie 190 mm zateplený VYP-18 Z1-EXT 2,40 1,50 NE 1,20 NE okna dřevěná zdvojená S VYP-19 Z1-EXT 2,40 1,50 NE 1,20 NE okna dřevěná zdvojená J VYP-20 Z1-EXT 1,20 1,50 ANO 1,20 ANO okna plastová s izolačním dvojsklem S VYP-21 Z1-EXT 1,20 1,50 ANO 1,20 ANO okna plastová s izolačním dvojsklem J STN-26 Z1-EXT 0,45 0,30 NE 0,25 NE panel lodžie 250 mm zateplený Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 22 svj_fertekova_protokol_penb Page22 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Konstrukce (ZÓNA Z2) Návrhová teplota v zóně θ im =16°C vypočtená hodnota požadovaná hodnota doporučená hodnota Vypočtený součinitel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] Požadovaný součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2 K)] Splněno ANO / NE Doporučený součinitel prostupu tepla U rec [W/(m 2 K)] Splněno ANO / NE PDL(z)-1 Z2-ZEM 1,05 0,60 NE 0,40 NE podlaha suterénu STR-2 Z2-EXT 0,22 0,32 ANO 0,21 NE střecha plochá STN(z)-4 Z2-ZEM 1,08 0,60 NE 0,40 NE štítová stěna k zemině STN(z)-5 Z2-ZEM 1,12 0,60 NE 0,40 NE průčelní stěna k zemině STN(z)-6 Z2-ZEM 0,29 0,60 ANO 0,40 ANO průčelní stěna k zemině zateplená STN-12 Z2-EXT 0,29 0,40 ANO 0,33 ANO průčelní stěna zateplená S STN-14 Z2-EXT 0,18 0,40 ANO 0,27 ANO MIV STN-15 Z2-EXT 3,40 0,40 NE 0,33 NE CP 150 mm STN-16 Z2-EXT 0,48 0,40 NE 0,33 NE panel lodžie 190 mm zateplený STN-17 Z2-EXT 1,08 0,40 NE 0,33 NE panel lodžie 250 mm VYP-18 Z2-EXT 2,40 2,00 NE 1,60 NE okna dřevěná zdvojená S VYP-19 Z2-EXT 2,40 2,00 NE 1,60 NE okna dřevěná zdvojená J VYP-20 Z2-EXT 1,20 2,00 ANO 1,60 ANO okna plastová s izolačním dvojsklem S VYP-21 Z2-EXT 1,20 2,00 ANO 1,60 ANO okna plastová s izolačním dvojsklem J VYP-23 Z2-EXT 1,20 2,30 ANO 1,60 ANO dveře plastové prosklené s izolačním dvojsklem S VYP-24 Z2-EXT 1,20 2,30 ANO 1,60 ANO dveře plastové prosklené s izolačním dvojsklem J VYP-25 Z2-EXT 5,65 2,30 NE 1,60 NE dveře kovové jednoduché S STN-27 Z2-EXT 0,28 0,40 ANO 0,33 ANO SIPOREX 250 mm zateplený Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 23 svj_fertekova_protokol_penb Page23 program ENERGETIKA verze 2.1.3 STN-28 Z2-EXT 0,59 0,40 NE 0,33 NE stěna výtahové šachty 250 mm zateplená STN-29 Z2-EXT 0,60 0,40 NE 0,33 NE stěna výtahové šachty 190 mm zateplená STN-32 Z2-EXT 2,10 0,40 NE 0,33 NE Porotherm 200 mm Konstrukce (ZÓNA Z3) Návrhová teplota v zóně θ im =20°C vypočtená hodnota požadovaná hodnota doporučená hodnota Vypočtený součinitel prostupu tepla U [W/(m 2 K)] Požadovaný součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2 K)] Splněno ANO / NE Doporučený součinitel prostupu tepla U rec [W/(m 2 K)] Splněno ANO / NE STR-2 Z3-EXT 0,22 0,24 ANO 0,16 NE střecha plochá VYP-22 Z3-EXT 5,65 1,50 NE 1,20 NE okna kovová jednoduchá S VYP-25 Z3-EXT 5,65 1,70 NE 1,20 NE dveře kovové jednoduché S STN-30 Z3-EXT 1,08 0,30 NE 0,25 NE štítová stěna STN-31 Z3-EXT 1,40 0,30 NE 0,25 NE Porotherm 300 mm PDL(z)-33 Z3-ZEM 1,05 0,45 NE 0,30 NE podlaha na terénu STN-34 Z3-EXT 1,12 0,30 NE 0,25 NE průčelní stěna B) technické systémy Řízené větrání - posouzení požadavku na účinnost rekuperace (doplnění k b.3.) Hodnocená budova / zóna Typ větracího systému Účinnost rekuperace η V,H,hr Referenční účinnost rekuperace s 50% hodnotou V ahu,max do (nad) 7 500 [m 3 /h] η V,H,hr,rq Splněno [%] [%] (ANO/NE) Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 24 svj_fertekova_protokol_penb Page24 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Energetická náročnost hodnocené budovy b) dílčí dodané energie Požadavek na dílčí dodané energie - z hlediska stanovení hranic tříd pro zatřídění dílčích dodaných energií v grafickém vyjádření průkazu ř. (1) Potřeba energie (2) Vypočtená spotřeba energie (3) Pomocná energie (4) Dílčí dodaná energie (ř.4) = (ř.2) + (ř.3) (5) Měrná dílčí dodaná energie na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m 2 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 25 Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení Ref. Budova Ref. Budova Ref. Budova Ref. Budova Ref. Budova Ref. Budova [kWh/rok] 696 053 0,00 - - 351 311 - 1 279 509 0,00 0,00 - 491 436 108 322 3 511,2 0,00 0,00 - 2 367,6 - 1 283 020 0,00 0,00 - 493 804 108 322 [kWh/(m²rok)] 67,14 0,00 0,00 - 25,84 5,67 svj_fertekova_protokol_penb Page25 program ENERGETIKA verze 2.1.3 tř. Hranice tříd energetické náročnosti dílčích ukazatelů Vytápění Chlazení Větrání Úprava vlhkosti vzduchu Příprava teplé vody Osvětlení A 0,5 x E R 33,57 0,00 0,00 - 12,92 2,83 B 0,75 x E R 50,36 0,00 0,00 - 19,38 4,25 C E R 67,14 0,00 0,00 - 25,84 5,67 D 1,5 x E R 100,71 0,00 0,00 - 38,76 8,50 E 2 x E R 134,29 0,00 0,00 - 51,68 11,34 F 2,5 x E R 167,86 0,00 0,00 - 64,60 14,17 G > 2.50 x E R - - - - - - Informace o použitém výpočetním nástroji výpočetní nástroj ENERGETIKA - software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. verze 2.1.3 bližší informace http://stavebni-fyzika.cz Identifikační označení protokolu Identifikační označení protokolu [kWh/(m²rok)] Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 26 svj_fertekova_protokol_penb Page26 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z1) Plocha A j Součinitel prostupu tepla Činitel teplotní redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla H T,j Vypočtená hodnota U j Referenční hodnota U N,rq,j Splněno [m 2 ] [W/(m 2 .K)] [W/(m 2 .K)] (ANO/NE) [-] [W/K] STR-2 1-EXT 1 980,0 0,22 - - 1,00 435,60 střecha plochá STN-12 1-EXT 2 130,3 0,29 - - 1,00 617,79 průčelní stěna zateplená S STN-13 1-EXT 2 387,9 0,34 - - 1,00 811,89 průčelní stěna zateplená J STN-14 1-EXT 644,3 0,18 - - 1,00 115,97 MIV STN-16 1-EXT 806,4 0,48 - - 1,00 387,07 panel lodžie 190 mm zateplený VYP-18 1-EXT 234,6 2,40 - - 1,00 563,04 okna dřevěná zdvojená S VYP-19 1-EXT 364,3 2,40 - - 1,00 874,32 okna dřevěná zdvojená J VYP-20 1-EXT 938,6 1,20 - - 1,00 1 126,32 okna plastová s izolačním dvojsklem S VYP-21 1-EXT 1 457,5 1,20 - - 1,00 1 749,00 okna plastová s izolačním dvojsklem J STN-26 1-EXT 800,8 0,45 - - 1,00 360,36 panel lodžie 250 mm zateplený Přirážka na tepelné vazby ΔU em =5,00 [%] - - - - - 352,07 Celkem 11 744,7 - - - - 7 393,43 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6 odst. 2 písm. c). Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 3 svj_fertekova_protokol_penb Page3 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z2) Plocha A j Součinitel prostupu tepla Činitel teplotní redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla H T,j Vypočtená hodnota U j Referenční hodnota U N,rq,j Splněno [m 2 ] [W/(m 2 .K)] [W/(m 2 .K)] (ANO/NE) [-] [W/K] STR-2 2-EXT 396,0 0,22 - - 1,00 87,12 střecha plochá STN-12 2-EXT 1 447,4 0,29 - - 1,00 419,75 průčelní stěna zateplená S STN-14 2-EXT 31,7 0,18 - - 1,00 5,71 MIV STN-15 2-EXT 197,5 3,40 - - 1,00 671,50 CP 150 mm STN-16 2-EXT 101,6 0,48 - - 1,00 48,77 panel lodžie 190 mm zateplený STN-17 2-EXT 61,6 1,08 - - 1,00 66,53 panel lodžie 250 mm VYP-18 2-EXT 770,5 2,40 - - 1,00 1 849,20 okna dřevěná zdvojená S VYP-19 2-EXT 37,0 2,40 - - 1,00 88,80 okna dřevěná zdvojená J VYP-20 2-EXT 59,1 1,20 - - 1,00 70,92 okna plastová s izolačním dvojsklem S VYP-21 2-EXT 2,8 1,20 - - 1,00 3,36 okna plastová s izolačním dvojsklem J VYP-23 2-EXT 51,2 1,20 - - 1,00 61,44 dveře plastové prosklené s izolačním dvojsklem S VYP-24 2-EXT 63,5 1,20 - - 1,00 76,20 dveře plastové prosklené s izolačním dvojsklem J VYP-25 2-EXT 26,6 5,65 - - 1,00 150,29 dveře kovové jednoduché S STN-27 2-EXT 97,9 0,28 - - 1,00 27,41 SIPOREX 250 mm zateplený Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4 svj_fertekova_protokol_penb Page4 program ENERGETIKA verze 2.1.3 STN-28 2-EXT 396,6 0,59 - - 1,00 233,99 stěna výtahové šachty 250 mm zateplená STN-29 2-EXT 55,4 0,60 - - 1,00 33,24 stěna výtahové šachty 190 mm zateplená STN-32 2-EXT 235,9 2,10 - - 1,00 495,39 Porotherm 200 mm Přirážka na tepelné vazby ΔU em =5,00 [%] - - - - - 219,48 PDL(z)-1 2-ZEM 2 376,0 1,05 - - 0,33 995,92 podlaha suterénu STN(z)-4 2-ZEM 82,9 1,08 - - štítová stěna k zemině STN(z)-5 2-ZEM 375,3 1,12 - - průčelní stěna k zemině STN(z)-6 2-ZEM 5,4 0,29 - - průčelní stěna k zemině zateplená Přirážka na tepelné vazby ΔU em =5,00 [%] - - - - 49,80 Celkem 6 871,9 - - - - 5 654,81 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6 odst. 2 písm. c). Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5 svj_fertekova_protokol_penb Page5 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Konstrukce obálky budovy (ZÓNA Z3) Plocha A j Součinitel prostupu tepla Činitel teplotní redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla H T,j Vypočtená hodnota U j Referenční hodnota U N,rq,j Splněno [m 2 ] [W/(m 2 .K)] [W/(m 2 .K)] (ANO/NE) [-] [W/K] STR-2 3-EXT 21,3 0,22 - - 1,00 4,69 střecha plochá VYP-22 3-EXT 10,0 5,65 - - 1,00 56,50 okna kovová jednoduchá S VYP-25 3-EXT 1,8 5,65 - - 1,00 10,17 dveře kovové jednoduché S STN-30 3-EXT 3,4 1,08 - - 1,00 3,67 štítová stěna STN-31 3-EXT 5,0 1,40 - - 1,00 7,00 Porotherm 300 mm STN-34 3-EXT 3,4 1,12 - - 1,00 3,81 průčelní stěna Přirážka na tepelné vazby ΔU em =5,00 [%] - - - - - 4,29 PDL(z)-33 3-ZEM 21,3 1,05 - - 0,42 9,33 podlaha na terénu Přirážka na tepelné vazby ΔU em =5,00 [%] - - - - 0,47 Celkem 66,2 - - - - 99,92 Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6 odst. 2 písm. c). a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota θ im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,R,j [°C] [m 3 ] [W/(m 2 .K)] zóna 1 - zóna 1 20,0 38888,80 0,62 zóna 2 - zóna 2 16,0 14511,00 0,79 zóna 3 - zóna 3 20,0 105,00 0,51 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 6 svj_fertekova_protokol_penb Page6 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Budova Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Referenční hodnota U em,R (U em,R = Σ(V j ·U em,R,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ANO/NE) Budova celkem 0,68 0,66 NE Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b). B) technické systémy b.1.a) vytápění Hodnocená budova/zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby energie zdrojem tepla 2) η H,gen Účinnost distribuce energie na vytápění η H,dis Účinnost sdílení energie na vytápění η H,em (-) (-) [%] [kW] [%] [%] [%] Referenční budova x 1) x x x 80 85 80 Z1 CZT 1 hnědé uhlí 100 - 0 85 88 Z2 CZT 1 hnědé uhlí 100 - 0 85 88 Z3 CZT 1 hnědé uhlí 100 - 0 85 88 Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu, 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Účinnost výroby energie zdrojem tepla η H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby energie referenčního zdroje tepla η H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn (-) [%] [%] (ANO/NE) Z1 , Z2 , Z3 CZT 1 - CZT - 80 ANO Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 7 svj_fertekova_protokol_penb Page7 program ENERGETIKA verze 2.1.3 b.2.a) chlazení Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Energo- nositel Pokrytí dílčí potřeby energie na chlazení Jmenovitý chladicí výkon Chladicí faktor zdroje chladu EER C,gen Účinnost distribuce energie na chlazení η C,dis Účinnost sdílení energie na chlazení η C,em (-) (-) [%] [kW] [-] [%] [%] Referenční budova x x x x - - - b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení Hodnocená budova / zóna Typ systému chlazení Chladící faktor zdroje chladu EER C,gen Chladící faktor referenčního zdroje chladu EER C,gen Požadavek splněn (-) [-] [-] (ANO/NE) Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). b.3.) větrání Hodnocená budova / zóna Typ větracího systému Energo- nositel Tepelný výkon Chladící výkon Pokrytí dílčí potřeby energie na větrání Jmenovitý elektrický příkon systému větrání Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu Měrný příkon ventilátoru systému nuceného větrání SFP ahu (-) (-) [kW] [kW] [%] [kW] [m 3 /h] [Ws/m 3 ] Referenční budova x x x x x x x 1750 b.4.) úprava vlhkosti vzduchu Hodnocená budova / zóna Typ systému vlhčení Energo- nositel Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí dodané energie na úpravu vlhkosti Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení η RH+,gen (-) (-) [kW] [kW] [%] [%] Referenční budova x x x x x 70 Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8 svj_fertekova_protokol_penb Page8 program ENERGETIKA verze 2.1.3 Hodnocená budova / zóna Typ systému odvlhčení Energo- nositel Jmenovitý elektrický příkon Jmenovitý tepelný výkon Pokrytí dílčí potřeby energie na úpravu odvlhčení Jmenovitý chladící výkon Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení η RH-,gen (-) (-) [kW] [kW] [%] [kW] [%] Referenční budova x x x x x x 65 b.5.a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova / zóna Systém přípravy TV v budově Energo- nositel Pokrytí dílčí potřeby energie na přípravu teplé vody Jmenovitý příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen 2) Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody vztažená k objemu zásobníku v litrech Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody vztažená k délce rozvodů teplé vody Q W,dis (-) (-) [%] [kW] [litry] [%] [kWh/(lden)] [kWh/(mden)] Referenční budova x 1) x x x x 85 7 (5) 150 TV1 TV sys 1 hnědé uhlí 100 CZT1 [-] CZT1 [-] 152,3 Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu, 2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Hodnocená budova / zóna Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen nebo COP W,gen Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody η W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn (-) [%] [%] (ANO/NE) TV1 CZT 1 - CZT - 85 ANO Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 9 svj_fertekova_protokol_penb Page9
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru