Stáhnout PDF

Zápis z kontrolního dne 17. 12. 2015

Kontrola stavby provedena v úterý 15. 12. a následně v rámci předání dokončené sekce č. IV. - vchody 546 - 548 ve čtvrtek 17. 12. 2015.
V týdnu byly prováděny dokončovací práce v sekci č. IV. - kompletace svítidel, krytů klapek tlač. VZT a zednické práce - začišťování omítek po demontované elektroinstalaci.
Drobné nedodělky odstraní dodavatel do 1. týdne 2016, jedná se o demontáž několika původních odpojených svítidel v 1. PP osazených nepřístupně z chodeb - nad soukromými kojemi, demontáž několika bezdrátových zvonků (resp. tlačítek pro bezdrátové zvodnky) před byty - zde je potřebné předem vyzvat příslušné majitele k demontáži jejich zařízení v určitém termínu, kdy následně po uplynutí stanovené lhůty budou tlačítka demontována realizační firmou. Dále se jedna o zatmelení větších otvorů ve stěnách po demont. původních lištovaných rozvodech.
Celkově AD hodnotí odvedenou práci na sekci č. IV. velmi dobře. Firma dodržuje harmonogram, technická příprava i následně realizace prací na stavbě je koordinovaná plynule, je na první pohled patrné, že z realizace obdobných zakázek má dodavatel bohaté zkušenosti. Práce probíhají plynule i přesto, že jsou navíc operativně požadovány práce v jiných částech objektu s ohledem na postup instalací nově oslovených poskytovatelů datových rozvodů, a v sekci č. II. - vchody 541 - 543 se snaží generální dodavatel souběžnou realizací získat předstih nad předloženým harmonogramem. Tak aby bylo dosaženo max. časově rezervy pro dodávky finálních kompletačních zařízení v závěru realizace celé akce. Práce jsou odvedeny v kompletně stanoveném objemu, jakékoli nejasnosti řeší iniciativně jak stavbyvedoucí, tak jednatel firmy s AD.
Jak bylo již dříve předjednáno, na podkladě požadavku investora budou provedeny namátkově měření datových kabelů vč. vystavení standartizovaného protokolu měření. Budou vytypovány kabely s max. délkou a následně kabely s průměrnou délkou (max. vzdáleností bytu od datového RACK rozvaděče a průměrnou vzdáleností bytové jednotky), a to z těch bytů, kdy byl již kabel zaveden až do bytu, tak, aby připojovací konektor,osazený kabely s průměrnou délkou (max. vzdáleností bytu od datového RACK rozvaděče a průměrnou vzdáleností bytové jednotky), a to z těch bytů, kdy byl již kabel zaveden až do bytu, tak, aby připojovací konektor,osazený z důvodu provedení měření, mohl zůstat na kabelu osazený již pro trvalé následné funkční připojení.
V případě bytů, kde kabel na přání majitele zůstal v SDK před bytem, by bylo nutné konektor před případným zavedením kabelu do bytu opětovně nevratně demontovat (z důvodu protažitelnosti kabelu daným prostupem do vnitřních prostor bytu).
V rámci přejímacího řízení vznesl investor požadavek na jednotné provedení napojení pronajatých prostor (1. PP 539, 1. NP - 542, 544 a 547), se samostatnými vstupy ze zadní strany objektu.
Skutečnost je následující:
Vchod 547 - pronajatý prostor - prodejna potravin se stávajícím samostatným měřením (elektroměrem PRE), kde se mění elektropřípojka v obdobném rozsahu jako v případě bytových jednotek. MĚŘENÍ JE
Vchod 544 - pronajatý prostor - sklad prodejny potravin bez elektroinstalace, dle projektu se měla pouze demontovat původní elektroinstalace bez náhrady (nebylo požadováno zavedení nové elektřiny). V případě požadavku na přípravu nového odběrného místa je potřebné podat žádost na PRE za účelem napojení nového odběrného místa ve stávajícím objektu již napojeném na distribuční soustavu PREDI a. s. Je potřebné rozhodnout na koho bude podána žádost, jako budoucího provozovatele (na koho bude registrován elektroměr / předpokládám, že by jím měl být stávající provozovatel prodejny potravin, jako současný uživatel skladu, ve kterém dle jeho vyjádření nyní elektřinu nepotřebuje). Současně je potřebné požadovat velikost hlavního jističe, platí se jednoráz. poplatek za povolení 200 Kč / 1 A pro jednofázový odběr, 500 Kč / 1 A pro trojfázový odběr, následně po povolení od PREDI dodavatel instaluje novou přípojku. Protože však v rámci projekčních prací nebyla elektrifikace požadována, předpokládám, že provozovatel nebude mít zájem na financování povolení od PRE a následně hrazení měsíčních plateb za odběrné místo. Proto doporučuji ve stávajícím stavu pouze instalovat standartní kabelovou přípojku kabelem CYKY 4Jx10, zakončenou za prostupem do pronajatého prostoru v krabici a v rozvaděči měření RE1 v 1. NP 544 kabel zakončit volně v prostoru odvodních svorek RSA, na obou koncích kabel označit kabelovým štítkem s popisem "Rezerva samostatná kabel. přípojka pro pronajatý prostor PP3 v 1. PP 544"
Vchod 542 - prostor využívá správce pan Menger, prostor je napájený z rozvodnice společné spotřeby tohoto domovního vchodu, do prostoru je navržen samostatný kabelový vývod 3x20A zakončený podružnou rozvodnicí, ze které je navrženo nové místní osvětlení a zásuvkové rozvody. V případě požadavku je možné do napájení vřadit elektroměr pro podružné měření elektřiny odebí - rané ze společné spotřeby vchodu 542 činností správce objektu.
Vchod 539 - Pronajatý prostor PP1 panem Částeckým, prostor má samostatné měření od PRE s hlavním jističem 1 x 20A. Obdobně jako v případě prodejny potravin ve vchodě 547 bude kabelová přípojka od nového rozvaděče měření vyměněna až do stávající rozvodnice odběrného místa (jako v případě bytových jednotek). MĚŘENÍ JE.
V době nastávajících svátků dodavatel prací bude provádět práce pouze do 22. 12. a následně zahájí plnou realizaci od 4. 1. 2016.
Po dohodě s investorem rovněž AD přeruší na 52. a 53. týden svoji činnost, realizované práce ověří v 1. týdnu roku 2016 (od 4. 1. 2016). Za 52. a 53. týden nebude požadovat finanční ohodnocení své činnosti.
Příští kontrolní den po dohodě v 1. až 2. týdnu, dle postupu prací.
© 2015-2022, Společenství vlastníků Feřtekova 538-548 | Přihlášení pro členy výboru